Tuesday, April 18, 2017

Ἀνάμεσα στὶς συμπληγάδες Ῥωσίας καὶ Δύσεως.

Ἔχει παρατηρηθεῖ ἐντόνως τὰ τελευταία χρόνια ἡ ἐμφάνιση πολλῶν Ἐθνικοσοσιαλιστικῶν ὀμάδων, κινημάτων καὶ κομμάτων στὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη. Σὲ χῶρες ὅπως ἡ Πολωνία, ἡ Λετονία, ἡ Λιθουανία, ἡ Ἐσθονία, ἡ Οὐκρανία καὶ ἡ Λευκορωσία, οἱ ἐθνικιστὲς δὲν φοβούνται νὰ φέρουν σύμβολα τοῦ Γ’ Ράιχ καὶ νὰ ἀποδίδουν χαιρετισμοὺς μὲ τρόπο ποὺ στὴν δυτικὴ Εὐρώπη θὰ ὁδηγούνταν ἀκόμη καὶ στὴν φυλακή.

Τὰ ἐνθαρρυντικὰ αὐτὰ μηνύματα ὅμως ἐπισκιάζονται ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ καὶ τὴν σύγχυση πολλῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ὀμάδων. Μπορεῖ γιὰ παράδειγμα νὰ συναντήσει κανεῖς ἄτομα ἢ ὁλόκληρα κινήματα ποὺ δηλώνουν ὅτι εἶναι Ἐθνικοσοσιαλιστικά, ἀλλὰ συγχρόνως νὰ ἐκφράζονται ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι: Πρόκειται για ἰδεολογική σύγχυση ἤ για κάτι ἄλλο;

Κάποιος ὀμοϊδεάτης ἀπὸ τὴν δυτικὴ Εύρώπη θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ τοὺς κατηγορήσει ὡς τραμπούκους καὶ χούλιγκαν ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἐθνικοσοσιαλισμό. Τὰ πράγματα ὅμως δὲν εἶναι τόσο ἀπλά.

Κατ’ ἀρχὴν οἱ συνθῆκες στὶς ὁποῖες ζοῦν σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες δὲν εἶναι συγκρίσιμες μὲ αὐτὲς τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. Ὑπάρχουν ἀκόμα παρακρατικοὶ σύνδεσμοι τοῦ παλαιοῦ καθεστῶτος ποὺ στοχοποιοῦν τοὺς ἐθνικιστές. Καὶ ἡ στοχοποίηση π.χ. στὴν Οὐκρανία δὲν περιορίζεται σὲ μερικὲς μπουνιὲς ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ σὲ ἐκτέλεση μὲ μαφιόζικο τρόπο. Ὁπότε εἶναι ζήτημα ἐπιβιώσεως γιὰ τοὺς συναγωνιστὲς τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης νὰ δροῦν ὀμαδικῶς, κάτι ποὺ παρερμηνεύεται ὡς «χουλιγκανισμὸς» ἀπὸ τοὺς ἀντίστοιχους ἐθνικιστὲς τῆς δυτικῆς Εὐρώπης.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἰδεολογικὴ σύγχυση, τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη πιὸ περίπλοκα. Ἡ ἀνατολικὴ Εὐρώπη, βγαίνοντας ἰσοπεδωμένη ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ λαίλαπα, ἄρχισε νὰ ὀρθοποδεῖ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Δύσεως. Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴν ποιότητα ζωῆς τῶν κατοίκων δὲν μποροῦσε νὰ περάσει ἀπαρατήρητη, καὶ γι’ αὐτὸ οἱ κοινωνίες τῶν κρατῶν αὐτῶν βλέπουν τὶς ΗΠΑ ὡς τὸν ἀντίποδα τοῦ κομμουνισμοῦ. Βλέπουν δηλαδὴ τὸν σύμμαχο ποὺ δίνει ἀπλόχερα ὅσα ὁ κατακτητὴς τοὺς στέρησε γιὰ δεκαετίες. Γι’ αὐτὸ καὶ στὰ δημόσια κτήρια τοῦ Βίλνιους ἢ τῆς Ῥίγα θὰ δεῖ κανεῖς τοιχογραφίες μὲ τὴν ἀστερόεσσα καὶ ῥητὰ προέδρων τῶν ΗΠΑ ποὺ ἀναφέρονται στὴν Λιθουανία, στὴν Λετονία ἢ σὲ ὅποια χώρα ἂνήκει τὸ κτήριο.

Ἂν καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἡ σβάστικα χρησιμοποιείται ἀπὸ τοὺς ἀνατολικοευρωπαίους ἐθνικιστὲς ὡς ἕνα ἀκόμη ἀντισοβιετικὸ σύμβολο, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν συνειδητοποιημένοι Ἐθνικοσοσιαλιστὲς ποὺ ἀπλῶς ἐκφράζουν ἕναν ἔντονο ἀντιρωσισμό. Εἰδικὰ στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ὁ φιλορωσισμὸς κερδίζει συνεχῶς ἔδαφος, εἶναι ἀδιανόητο γιὰ κάποιους νὰ ὑπάρχουν ἐθνικιστὲς ποὺ σὲ περίπτωση συγκρούσεως ἀνάμεσα σὲ Ε.Ε. καὶ Ῥωσία θὰ πάρουν θέση ἐναντίον τῆς Ῥωσίας. Ξεχνοῦν ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὑπερορθόδοξοι φιλορώσοι ὅτι ὑπάρχει ἱστορικὸ ὑπόβαθρο ἀπὸ πίσω. Καὶ εἰδικὰ στὶς περιπτώσεις τῶν Βαλτικῶν χωρῶν, δὲν ὑπάρχει κάποια κοινὴ γραμμὴ συμπλεύσεως μὲ τὴν Ῥωσία, ἀφοῦ οὔτε σλαβικὰ ἔθνη εἶναι, οὔτε ὀρθόδοξοι. Ὁπότε γι’ αὐτοὺς ἡ Ῥωσία θὰ ἀποτελεῖ πάντοτε τὸν ἐχθρὸ ποὺ τοὺς ἀπειλεῖ.


Ἐν ὁλίγοις, δὲν τίθεται θέμα ἰδεολογικῆς συγχύσεως (πέραν κάποιων ἐξαιρέσεων ποὺ πάντοτε ὑπάρχουν) ἀλλὰ ἱστορικῶν καὶ πολιτιστικῶν λόγων ποὺ κρατοῦν αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους μακριὰ ἀπὸ τὴν Ῥωσία. Δὲν πρόκειται δηλαδὴ γιὰ φιλοευρωπαϊσμό, ἀλλὰ γιὰ ἀντιρωσισμό. Καὶ πῶς θὰ μποροῦσαν ἄλλωστε νὰ ὑποστηρίζουν τὴν πολιτικὴ τῆς Ε.Ε., ὅταν τὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ ἐκφράζει εὐθέως τὴν ἀντίθεσή του στὰ ὅποια δικαιώματα τῶν ἀνωμάλων ἢ τὴν μεταναστευτικὴ πολιτική.

Friday, April 7, 2017

Donald Trump: Ὁ καλύτερος ἐκπρόσωπος τῆς πολιτικῆς τῆς Hillary Clinton.

Σὲ ἄρθρο μου στὸ παρὸν ἰστολόγιο ποὺ ἀνήρτησα στὶς 14 Νοεμβρίου μὲ ἀφορμὴ τὴ νίκη τοῦ Donald Trump, εἶχα γράψει:  «Τί νά περιμένουμε ἀπό την ἐκλογή Trump; Δὲν περιμένουμε τίποτα, πρῶτον διότι ὁ Trump δὲν ἔχει σαφὴ ἰδεολογία ἀλλὰ (σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο) ἀσχολείται μὲ τὴν πολιτικὴ ὡς χόμπι ἐδῶ καὶ ἐνάμισι χρόνο, καὶ ἀφ ἑτέρου διότι δὲν θὰ τὸν ἀφήσει τὸ ἴδιο τὸ σύστημα».
Donald Trump, παρὰ τὶς προσδοκίες ὅλων ὅτι θὰ ἀλλάξει τὰ πράγματα, ἔγινε ἀκόμα ἕνα σκυλάκι του συστήματος τῆς Hillary Clinton καὶ τῆς πολιτικῆς του. Πρόδωσε τοὺς νέους συμμάχους του, Πούτιν καὶ Ἄσαντ, καὶ νωρὶς σήμερα τὸ πρωὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ βομβαρδιστεῖ στρατιωτικὴ βάση στὴν Συρία.
Αὐτὴ ἡ μεταστροφὴ τοῦ Trump στὴν πολιτικὴ τῆς Clinton ἔγινε μεθοδευμένα, μὲ τὴν ἄψογη συνεργασία τῶν μερῶν ποὺ ἀποτελοῦν αὐτὸ τὸ παντοδύναμο σύστημα (ΜΜΕ, ΜΚΟ, Διεθνὴς Ἀμνηστία, ΟΗΕ κτλ), καὶ κατάφεραν μέσα σὲ λίγες μέρες νὰ δημιουργήσουν ἕνα ἔχθρικὸ πρὸς τὸν Ἄσαντ καὶ φιλικὸ πρὸς τὸν ISIS κλίμα.
Ἡ προχθεσινὴ ἐπίθεση μὲ χημικὰ στὴν ἀνταρτοκρατούμενη ἐπαρχία Ἰντλίμπ, κινητοποίησε τὰ συστημικὰ ΜΜΕ, ποὺ μὲ τὴν σειρά τους ἐξαπέλυσαν μιὰ λυσσαλέα ἐπίθεση ἐναντίον τῆς νομίμου κυβερνήσεως Ἄσαντ, τὸν ὁποῖο κατηγοροῦν ὡς ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἐπίθεση.
Ἐπὶ δύο ὁλόκληρα 24ωρα, τὸ πόπολο ἔχαφτε ἀσταμάτητα εἰκόνες μὲ  νεκρὰ παιδάκια, παραβιάζοντας κάθε δημοσιογραφικὸ κανόνα ἠθικῆς ποὺ ἀπαγορεύει τὴν δημοσιοποίηση τέτοιων σκληρῶν εἰκόνων. Ἡ Γαλλικὴ «Liberation» μάλιστα ἐπιδόθηκε σὲ ἕνα καλλιτεχνικὸ κολὰζ μὲ τὰ πτώματα τῶν παιδιῶν, στὰ πρότυπα τοῦ μοντὰζ ποὺ χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν φωτογραφιῶν τοῦ Ὁλοκαυτώματος.
Νὰ σημειωθεῖ πὼς ἡ Liberation (ὅπως καὶ ὅλα τὰ συστημικὰ ΜΜΕ) ἦταν ἀνοιχτὰ ὑποστηρικτὴς τῆς Χίλαρι Κλίντον (δηλαδὴ τοῦ ISIS), καὶ ὡς ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο τῆς ἐνοχῆς τῶν δυνάμεων τοῦ Ἀσαντ σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίθεση ἀναφέρει τὶς μαρτυρίες κατοίκων τῆς κατεχόμενης ἀπὸ τὸν ISIS πόλεως, δηλαδὴ τὸν τοπικὸ ἐκπρόσωπο τύπου τοῦ ISIS! Τώρα, πόσο ἀντικειμενική μπορεῖ νὰ εἶναι μιά ἐφημερίδα ποὺ ὡς πηγὴ χρησιμοποιεῖ τὶς δηλώσεις τῶν τζιχαντιστῶν, τὸ ἀφήνω στὴν κρίση τοῦ ἀναγνώστη.
Ἀξίζει ἐπίσης νὰ παρατηρηθεῖ ἡ ἀπουσία δημοσιεύσεως σκληρῶν εἰκόνων ἀπὸ τὴν Liberation (καὶ τῶν ὑπολοίπων συστημικῶν ΜΜΕ) ὅταν οἱ ἀντάρτες ἔσφαζαν παιδάκια.
Αὐτὸ ποὺ δὲν σκέφτηκε κανένας δημοσιογράφος εἶναι τὸ ἐξῆς ἐρώτημα: Τί λόγο εἶχε ὁ Ἄσαντ νά προβεῖ σέ ἔγκλημα πολέμου τήν ὧρα πού οἱ τζιχαντιστὲς χάνουν συνεχῶς ἔδαφος καί ὁ Συριακός στρατός εἶναι κοντά στήν τελική νίκη; Ποιό τό κέρδος τοῦ Ἄσαντ νά χτυπήσει τόν ἴδιο του τόν λαό;
Ἡ ἀπάντηση δόθηκε σήμερα τὰ ξημερώματα ὅταν ἡ ἀεροπορία τῶν ΗΠΑ ποὺ βομβάρδισε τὴν Συρία, σταμάτησε οὐσιαστικὰ τὴν προέλαση τοῦ Συριακοῦ στρατοῦ καὶ συγχρόνως ἔσωσε τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος ἀπὸ τὴν καταστροφή του Ὁ Donald Trump ἀποδείχτηκε πολὺ λίγος ὥστε νὰ ἀντισταθεῖ στὸ βαθὺ κράτος καὶ προέβη στὴν δοκιμασμένη τακτικὴ τύπου Σαντὰμ Χουσεΐν: Ἀποδόθηκαν κατηγορίες γιὰ χρήση χημικῶν ὅπλων  ἀπὸ τὸν Ἄσαντ καὶ οὐσιαστικὰ αὐτὸ σημαίνει τὸ τέλος τοῦ νόμιμου ἠγέτη τῆς Συρίας καὶ τὴ νίκη τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.* Νὰ σημειωθεῖ ὁτι ἡ δίκη καὶ ἡ ἐκτέλεση χωρὶς τὸ δικαίωμα τῆς ὑπερασπίσεως ἀπὸ πλευρᾶς κατηγορουμένου, εἶναι μιὰ τακτικὴ ποὺ συνηθίζεται ἀπὸ τὴ δίκη τῆς Νυρεμβέργης μέχρι σήμερα.Δημήτριος Τσίκας 
7 Ἀπριλίου 2017

Thursday, April 6, 2017

Ἡ μάχη τῶν ὀχυρῶν: Ὅταν ὁ Ἑλληνικὸς Ἡρωισμὸς συνάντησε τὸν Γερμανικὸ Ἱπποτισμό.Σὰν σήμερα, 6 Ἀπριλίου, τὸ 1941 ξεκίνησε ἡ περιβόητη «Μάχη τῶν Ὀχυρῶν». Τὰ ξημερώματα τῆς 6ης Ἀπριλίου ὁ Γερμανός πρέσβυς, πρίγκηψ φόν Ἔρμπαχ, παρέδωσε στόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος, Ἀλέξανδρο Κοριζῆ, τελεσίγραφο τῆς Γερμανίας, τὸ ὁποῖο ἐνημέρωνε ὅτι τὰ γερμανικά στρατεύματα εἰσέβαλλαν στὴν Ἑλλάδα.
Παρὰ τὴν σφοδρότητα τῶν ἐπιθέσεων τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων στὰ ὀχυρὰ τῆς «Γραμμῆς Μεταξᾶ», κατὰ τὴν πρώτη μέρα τῶν μαχῶν δὲν ἔπεσε οὔτε ἕνα ὀχυρό. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἐπέδειξε ἕναν ἀπαράμιλλο ἡρωισμὸ ποὺ ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, οἱ ὁποίοι μὲ τὴ σειρά τους ἐπέδειξαν ἕναν ἄνευ προηγουμένου ἱπποτισμὸ παρὰ τὴν σφοδρότητα τῆς μάχης ποὺ προηγήθηκε.
Ἀπὸ αὐτὴν τὴν χρυσὴ σελίδα τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Γερμανικῆς ἱστορίας ξεχωρίζει ἡ περίπτωση τοῦ ὀχυροῦ Ῥοῦπελ. Στὶς 9 Ἀπριλίου ὁ κύρρηκας τῶν Γερμανῶν πλησιάζει τὸ ὀχυρὸ γιὰ νὰ ἐνημερώσει τὸν  διοικητὴ τοῦ Ῥοῦπελ, Ταγματάρχη Γεώργιο Δουράτσο, ὅτι τὸ Τμήμα Στρατιᾶς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας (ΤΣΑΜ) συνθηκολόγησε καὶ πὼς εἶναι ἀνούσιο νὰ συνεχίσουν νὰ ἀντιστέκονται. Ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔλαβε ἦταν ἀποστομωτική: «Τὰ ὀχυρα δὲν παραδίδονται ἀλλὰ καταλαμβάνονται. Θὰ συνεχίσω τὸν ἀγώνα στερούμενος ἄλλων διαταγῶν». 
Τὴν 10η μέρα τοῦ πολέμου οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ ὀχυροῦ συνέχισαν νὰ πολεμοῦν μέχρι ποὺ τοὺς τελείωσαν τὰ πυρομαχικά. Τότε, σὲ συνεννόηση μὲ τὴν Μεραρχία, ἀποφασίστηκε ἡ παράδοση τοῦ ὀχυροῦ, καὶ ἡ ἀνθρωπότητα ἔγινε μάρτυρας μίας ἀπὸ τὶς πιὸ ὄμορφες στιγμὲς ποὺ ἀνέδειξε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Λευκοῦ ἀνθρώπου. Τὰ δύο ἔθνη ποὺ ἔφεραν τὸν Πολιτισμὸ στὴν Ἀνθρωπότητα, Γερμανοὶ καὶ Ἕλληνες, ἀπέδειξαν πὼς ὅταν ἕνας λαὸς εἶναι φορέας Πολιτισμοῦ μπορεῖ νὰ παραμείνει Ἄνθρωπος ἀκόμα καὶ μετὰ τὴν φρίκη τοῦ Πολέμου:
Κατὰ τὴν ἔκτην ἀπογευματινὴ ὧρα, στὴν εἴσοδο τοῦ ὄχυροῦ Ῥοῦπελ παρατάχθηκε ἕνα τιμητικὸ Γερμανικὸ ἄγημα. Ὁ Γερμανὸς Ταγματάρχης Max Wuenche κάλεσε τὸν Ἕλληνα Διοικητὴ νὰ ἐπιθεωρήσει τὸ Γερμανικὸ ἄγημα, καὶ ὁ Διοικητὴς μὲ τὴν σειρά του ἔδωσε τὸ παράγγελμα: «Παρουσιάστε, ἄρμ». Οἱ Γερμανοὶ ἀξιωματικοὶ ἀπέδωσαν τιμὲς Ἀρχηγοῦ κράτους στοὺς ἀπλοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν ἀφαιρέθηκαν τὰ ὅπλα καὶ τὰ ξίφη, ὅπως γίνεται σὲ αὐτὲς τὶς περιστῶσεις, ἀλλὰ παρέλασαν περήφανα μπροστὰ στὸν ἀντίπαλο στρατὸ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ σημαῖα νὰ ἀνεμίζει.
Ὁ φιλέλληνας Στρατάρχης Wilhelm Siegmund Walther List στὴν ἠμερίσια διαταγή του ἀμέσως μετὰ τὸν ἀγῶνα ἀναγνώρισε ὅτι «οἱ Ἕλληνες ὑπερασπίσθησαν τὴν πατρίδα των γενναίως» καὶ συνέστησε στοὺς Γερμανοὺς στρατιῶτες «ὅπως ἀντικρύσουν καὶ μεταχειρισθοῦν  τοὺς Ἕλληνες αἰχμαλώτους ὅπως ἀξίζει εἰς γενναίους στρατιώτας».
Παρόμοιες δηλώσεις θαυμασμοῦ ἐξέφρασε ὁ Διοικητὴς  τοῦ XVIII Γερμανικοῦ Σώματος Στρατοῦ (τὸ ὁποῖο ἔδρασε στὴν ὀχυρωμένη τοποθεσία Μπέλες-Νέστος, ὁ ὁποῖος εἶπε στὸν Ἐπιτελάρχη ΤΣΑΜ: «Εἴχομεν άκούσει νὰ ὀμιλοῦν διὰ τὴν γενναιότητα καὶ τὸν ἡρωισμὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἀλλὰ δὲν ἐφανταζόμεθα τὴν γενναιότητα καὶ τὸν ἡρωισμὸν τὸν ὁποῖον ἐπέδειξαν οἱ στρατιῶταί σας. Ἐπολεμήσατε θαυμάσια! Θαυμάσια! Καὶ πάλιν σᾶς συγχαίρω ἐγκαρδίως».
Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος  καὶ ἡ παραδοχὴ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 72ης Γερμανικῆς Μεραρχίας πρὸς τὸν Ἀντιστράτηγο Δέδε: «Ἐπολέμησα εἰς τὴν Πολωνίαν καὶ τὴν Γαλλίαν ἀλλ’ οὐδαμοῦ συνήντησα τόσον ἀποτελεσματικὴν καὶ φθοροποιὸν ἀντίστασιν ὅσον στὴν Ἑλλάδα».


Οἱ ἱστορίες ἡρωισμοῦ τῶν Ἑλλήνων ὑπερασπιστῶν τοῦ Ῥοῦπελ, ὅπως καὶ τὰ παραδείγματα σεβασμοῦ καὶ ἱπποτισμοῦ τῶν Γερμανῶν πολιορκητῶν, ἀποτελοῦν παραδείγματα μεγαλείου ψυχῆς καὶ ἀναδείξεως Πολιτισμοῦ. Πρόκειται γιὰ τὴν μοναδικὴ ἴσως μάχη κατὰ τὴν ὁποία οἱ δύο πλευρὲς ἐπέδειξαν τόσο μεγάλο σεβασμὸ πρὸς τὸν ἀντίπαλο καὶ τίμησαν  τὸν ἐχθρὸ στὸν ἴδιο βαθμὸ ποὺ τιμούσαν τὴν ἴδια τους τὴν Πατρίδα, τὴν ἴδια τους τὴν σημαῖα.
Δημήτριος Τσίκας

6 Ἀπριλίου 2017

Tuesday, April 4, 2017

Carthago delenda est.


Οἱ Καρχηδόνιοι ἀποτέλεσαν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες τὴν μεγαλύτερη ἀπειλὴ τῆς δυτικῆς Μεσογείου. Πρόκειται γιὰ λαὸ σημιτικῆς καταγωγῆς, τοῦ ὁποίου τὸ ἀπεχθέστερο καὶ τὸ πλέον κατακριτέο στοιχεῖο ἦταν οἱ τελετουργικὲς θυσίες μικρῶν παιδιῶν σὲ ἀπίστευτους ἀριθμούς. Τὸ ἔθιμο προϋπῆρχε καὶ στὴν Φοινίκη, ἀλλὰ καὶ στοὺς Ἑβραίους. Οἱ ἀναφορὲς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη γιὰ τὴν θυσία τοῦ Ἀβραὰμ καὶ ἡ σαφὴς ἀναφορὰ (Βασιλέων ΙΙ - 16, 3) ὅτι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα Ἀχὰζ θυσίασε τὸν γιό του ἤ τοὺς γιοὐς του (Χρονικῶν ΙΙ – 28, 3), ἀποδεικνύουν τὴν διάδοση αὐτὴς τῆς πρακτικῆς μεταξὺ τῶν Σημιτικῶν λαῶν. Στὴν ἴδια τὴν Καρχηδόνα τὸ ἔθιμο ἀναβίωσε καὶ διαδόθηκε σὲ ὅλη σχεδὸν τὴν ἐπικράτειά της.

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση (Ἰουστίνος, XVIII. 4-6) ἡ πόλη τῆς Καρχηδόνος (Qart-hadasht = «Νέα πόλη» στὴν φοινικικὴ γλώσσα, Cartago/Carthago στὴν Λατινική) ἰδρύθηκε τὸ 814/813 π.Χ. ἀπὸ Φοίνικες ἀποίκους τῆς Τύρου, σὲ μιὰ παραθαλάσσια περιοχὴ τῆς σημερινῆς Τυνησίας, στὴν θέση ὅπου ἀργότερα θὰ οἰκοδομηθεῖ ἡ σύγχρονη πρωτεύουσα αὐτῆς τῆς χώρας, ἡ Τύνιδα.

Ἤδη ἀπὸ τὰ πρώτα χρόνια ἐξαπλώσεως τῶν Καρχηδονίων στὴν δυτικὴ Μεσόγειο, φάνηκε ἡ ἐπεκτατικὴ καὶ ἀνθελληνική τους στάση. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἡρόδοτο, τὴν ἴδια περίοδο ποὺ διεξαγόταν ἡ Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος, στὴν Σικελία οἱ Καρχηδόνιοι ὑπὸ τὸν Ἀμίλκα ἐπιτίθεντο στὸν Ἑλληνισμὸ τὴς Κάτω Ἰταλίας στὴν περίφημη Μάχη τῆς Ἰμέρας, ὅπου τὰ στρατεύματα τοῦ τυρράνου τῶν Συρακουσῶν Γέλωνα, ἔσωσαν τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα.

Ἀκολούθησαν καὶ ἄλλοι πόλεμοι ἀνάμεσα στὶς Συρακοῦσες καὶ τοὺς Καρχηδόνιους, οἱ ὁποίοι ἤθελαν πάσει θυσία νὰ κατακτήσουν τὴν Ἰταλικὴ χερσόνησο, κάτι που σχεδὸν κατάφερε ὁ Ἁνίββας, ὅταν μετὰ τὴν μεγάλη του νίκη στὶς Κάννες κατέκτησε ὁλόκληρη τὴν χερσόνησο, παρακάμπτοντας ὅμως τὴν Ῥώμη ποὺ ἦταν καὶ ὁ κύριος στὀχος του. Αὐτὸ ἀποτέλεσε καὶ τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τῶν Καρχηδονίων, οἱ ὁποίοι ἐπέτρεψαν στοὺς Ῥωμαίους νὰ ἀνασυγκροτηθοοῦν καὶ νὰ ξεκινήσουν τὴν ἀντεπίθεση στοὺς Καρχηδόνιους.

 Τὸ ὀριστικὸ τέλος στὴν ἀπειλὴ τῶν Καρχηδονίων ἔδωσε ὁ Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων Ἀφρικανός, ὁ πατρίκιος ποὺ καθάρισε τὴ Μεσόγειο ἀπὸ τὴν φοινικικὴ πολιτιστικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἀπειλή. Μὲ τὸν θρίαμβό του στὴ Μάχη τῆς Ζάμας (202 π.Χ.) ἔκρινε τὴν τύχη, ὄχι μόνο τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἀναδεικνύοντας τὸν σημιτισμὸ ὡς τὴν ὑπέρτατη ἀπειλὴ γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ πνεύμα καὶ τὰ ἰδεώδη τοῦ Λευκοῦ ανθρώπου.


Μετὰ τὴν ταπεινωτικὴ ἦττα τοῦ Ἁννίβα στὴ Ζάμα, ἡ δύναμη τῶν Καρχηδονίων κατέρρευσε σὰν χάρτινος πῦργος. Κάθε προσπάθεια τῆς Καρχηδόνας  νὰ ὀρθοποδήσει, ἔδινε στοὺς Ῥωμαίους μιὰ ἀφορμὴ νὰ τῆς ἐπιτεθοῦν, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν Γ’ Καρχηδονιακὸ πόλεμο ὅπου ὁ Σκιπίων ὁ Νεότερος, ποὺ ὡς Ὕπατος ἦταν ὁ διοικητὴς τοῦ ῥωμαικοῦ στρατοῦ στὴν τελικὴ πολιορκία καὶ καταστροφὴ τῆς Καρχηδόνας (146 π.Χ.), ὁλοκλήρωσε τὴν κάθαρση τῆς Μεσογείου ἀπὸ τὴν σημιτικὴ ἀπειλή. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Καρχηδόνας ἀποδεκατίστηκε, καὶ οἱ λίγοι ἐπιζήσαντες πουλήθηκαν ὡς δούλοι. Ἡ πόλη ἰσοπεδώθηκε πλήρως καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πανηγυρικῶν τελετῶν ὁ τόπος καταράστηκε.Δημήτριος Τσίκας
Δημοσιεύτηκε στὸ Τετράδιο Ἐθνοκοινωτικοῦ Προβληματισμοῦ «ΑΡΜΟΣ»
Φῦλλο 13 - Ἀπρίλιος 2016

Monday, April 3, 2017

Σουηδία: Τὸ τελευταῖο προπύργιο τοῦ σιδηροῦν παραπετάσματος.
Τὰ συστημικὰ ΜΜΕ παρουσιάζουν τὴ Σουηδία ὡς τὸν ἐπίγειο παράδεισο. Προβάλλουν τὶς κοινωνικὲς παροχὲς ποὺ παρέχει τὸ κράτος στοὺς μετανάστες, τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ ἀνεργίας, τὸ σύστημα ὑγείας, τὴν παιδεία, καὶ γενικῶς τὸ πόσο προοδευτικο κράτος ἰσότητας καὶ εὐημερίας εἶναι.
Πιθανὸν ἡ παραπάνω περιγραφὴ νὰ ἀφορᾶ τὰ πλούσια προάστια τῆς Στοκχόλμης ὅπου διαμένει ἡ πολιτικὴ καὶ δημοσιογραφικὴ νομενκλατούρα τῆς σοσιαλιστικῆς αὐτῆς χῶρας. Ἡ πραγματικότητα ὅμως ἀπέχει ἀρκετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίπλαστη εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴ Σουηδία: Στὰ πολυπολιτισμικὰ προάστια τῶν πόλεων δὲν μπορεῖ νὰ κυκλοφορήσει ὁποιοσδήποτε εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ γεννηθεῖ ἔχοντας λευκὸ δέρμα, ὁ ἐμπρισμὸς αὐτοκινήτων σὲ αὐτὲς τὶς γειτονιὲς εἶναι καθημερινὸ φαινόμενο, ἐνῶ ἡ συχνότητα τῶν βιασμῶν κατατάσσει τὴν Σουηδία στὴ δεύτερη θέση μετὰ τὴ Νότια Αφρική!
Στὴ Σουηδία ὑπάρχουν 55 περιοχὲς οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἄβατο γιὰ τὴν ἀστυνομία, καὶ ὅπου ἀκόμη καὶ οι τραυματιοφορεῖς τῶν ἀσθενοφόρων ζητοῦν τὴν βοήθεια τῶν ἀντίστοιχων Σουηδικῶν ΜΑΤ προκειμένου νὰ προσεγγίσουν αὐτὰ τὰ σημεία. Φανταστεῖτε δηλαδὴ 55 Ἐξάρχεια  σὲ μία χώρα μὲ πληθυσμὸ περίπου ἴδιο μὲ αὐτὸν τῆς Ἑλλάδος.
Πολλοὶ ἔμαθαν γιὰ τὴν κατάσταση (ποὺ συγκαλύπτεται ἐπιτυχῶς ἀπὸ τὰ συστημικὰ ΜΜΕ) στὴ Σουηδία ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου πρὶν μερικὲς ἐβδομάδες. Αὐτὸ ποὺ οἱ περισσότεροι δὲν γνωρίζουν εἶναι οἱ διώξεις ποὺ ὑφίστανται ὅσοι διαφωνοῦν μὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση στὴν κομμουνιστικὴ Σουηδία. Ὁ κοινωνικὸς ἀποκλεισμὸς τῶν μελῶν τοῦ Νορδικοῦ Κινήματος Ἀντίστασης (Nordiska Motståndsrörelsen - NMR) δὲν περιορίζεται μόνο στὸν δημόσιο τομέα, ἀλλὰ καὶ σὲ βασικὲς ἀτομικὲς ἐλευθερίες. Ὁ νόμος σὲ αὐτὰ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστώτα ἀφήνει τὸ περιθώριο στὴν κρίση τοῦ κάθε ἀστυνομικοῦ νὰ πράξει κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἔτσι, ἂν ὁ φάκελος πολιτικῶν φρονημάτων ἀναφέρει ὅτι π.χ. ὁ αἰτῶν γιὰ κυνηγετικὴ ἄδεια εἶναι μέλος τοῦ NMR, ὁ ἀστυνομικὸς διευθυντὴς ἀπορρίπτει τὴν αἴτηση χωρὶς νὰ δώσει ἐξήγηση, καὶ ἂς ἔχει ὁ αἰτῶν καθαρὸ ποινικὸ μητρῶο.
Ἐπίσης, ὁ ὀρισμὸς τῆς ὀπλοκατοχῆς στὴ Σουηδία δὲν εἶναι σαφῆς. Ἂν εἶσαι μέλος τοῦ NMR καὶ σὲ σταματήσει ὁ ἀστυνομικὸς γιὰ ἔλεγχο, μπορεῖ νὰ σοῦ κατασχέσει τὸ μπρελὸκ ἢ τὸ δαχτυλίδι μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι μποροῦν νὰ προκαλέσουν σωματικὴ βλάβη!
Τὰ παραπάνω εἶναι καθημερινᾶ παραδείγματα ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ Σουηδία δὲν εἶναι μιὰ ἐλεύθερη χώρα ἀλλὰ μιὰ ἀμιγῶς κομμουνιστική. Ὁ κόσμος ἐπικεντρώνεται στὴν ἐγκληματικότητα ποὺ εἶναι ἄμεσα ὀρατή, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρονται τὰ περιστατικὰ τῶν πολιτικῶν διώξεων.
Πρὸ ἐβδομάδων κάποιος ἀξιωματικὸς τῆς Σουηδικῆς ἀστυνομίας στὴν πόλη τοῦ Orebro ὀνόματι Peter Springare ἔλυσε τὴν σιωπή του καὶ περιέγραψε τὴν κατάσταση στὴ Σουηδία. Ἀνήρτησε μία ἀνάρτηση στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὸ facebook στὴν ὁποία ἀναφέρει κάποια περιστατικὰ ἀπὸ τὴν πείρα του ὡς κρατικὸς ὑπάλληλος. Τὸ κείμενο ποὺ ἀνήρτησε ὁ ἀστυνομικὸς ἔχει ὡς ἐξῆς (ὅπως μεταφράστηκε  στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο Μιχαῆλ Στυλιανοῦ καὶ ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο):
«Peter Springare, February 3 at 2,18 pm  Orebro Sweden
Είμαι τόσο εξοντωτικά κουρασμένος. Ότι θα γράψω εδώ κάτω δεν είναι πολιτικά ορθό. Ότι θα κάνω γνωστό σε σας, φορολογούμενοι, είναι απαγορευμένο να λέγεται από εμάς τους κρατικούς υπαλλήλους. Αυτό  οδηγεί σε τέρμα της σταδιοδρομίας και του μισθού. Μ’ όλο που είναι η αλήθεια. Αλλά δεν με νοιάζει για όλα αυτά, φεύγω σύντομα στη σύνταξη μετά από 47 χρόνια σ’ αυτή την υπηρεσία. Θα εξηγώ από τώρα και κάθε εβδομάδα, με λεπτομέρειες, τι έχω να κάνω ως ερευνητής εν υπηρεσία στην αστυνομία του Ορέμπρο. Και δεν θα είναι το πρέπον, κατά τη γνώμη των άλλων αριστερής αντίληψης εγκληματολόγων στη γενική συζήτηση.
Οι συνταξιούχοι μας είναι στα γόνατα, το σχολείο έχει τα χάλια του, η ιατρική περίθαλψη είναι μια κόλαση, η αστυνομία έχει πλήρη απόγνωση κλπ, κλπ. ΄Ολοι ξέρουμε γιατί, αλλά κανείς δεν τολμά ή δεν θέλει να κατονομάσει τον λόγο, επειδή η Σουηδία έζησε καταναλώνοντας τον μύθο της τέλειας κοινωνίας των  σεμνοτύφων, που διαθέτουν απεριόριστα μέσα να καταλαμβάνουν το προσκήνιο, όταν πρόκειται να είναι η μόνη πολιτικά ορθή επιλογή σ΄ ένα δυσλειτουργικό κόσμο.
Νά-μαστε, λοιπόν. Ιδού τι χειρίστηκα αυτή τη βδομάδα, Δευτέρα-Παρασκευή: Βιασμός, βιασμός, ληστεία, βαρεία σωματική βλάβη, βιασμός-βιαιοπραγία και βιασμός, ληστεία, εκβιασμός, σωματική επίθεση, βία κατά αστυνομικού, απειλές κατά αστυνομικού, χρήση ναρκωτικών, έγκλημα περί τα ναρκωτικά, έγκλημα, κακούργημα, απόπειρα φόνου, βιασμός ξανά, ληστεία ξανά και βιαιοπραγίες.
Φερόμενοι δράστες: Αλή Μωχαμέτ, Μαχμούτ, Μωχαμέτ, Μωχαμέτ Αλή, και πάλι, και πάλι, Κρίστοφερ… -ναι, είναι αλήθεια, ένα σουηδικό όνομα για αδίκημα με ναρκωτικά- Μωχαμέτ, Μαχμούτ Αλή, ξανά και ξανά…
Χώρες εκπροσωπούμενες στα εγκλήματα: Ιράκ, Ιράκ, Τουρκία, Συρία, Αφγανιστάν, Σομαλία, Συρία πάλι, άγνωστη χώρα, άγνωστη, Σουηδία. Για τους μισούς των κατηγορουμένων δεν έχουμε βεβαιότητα ως προς τη χώρα καταγωγής επειδή δεν έχουν νόμιμα στοιχεία ταυτότητος. Πράγμα που συνήθως σημαίνει ότι ψεύδονται για την εθνικότητα και την ταυτότητά τους.
Και μιλάμε εδώ μόνο για τον Δήμο του Ορέμπρο. Και τα εγκλήματα αυτά καταλαμβάνουν τα 100% του υπηρεσιακού δελτίου μας.
΄Ετσι είναι τα πράγματα εδώ και είναι συνέχεια έτσι στα τελευταία 10-15 χρόνια.
Τα ξαναλέμε την ερχόμενη Παρασκευή, με τον απολογισμό της ερχόμενης εβδομάδας.»

Ὁ κύριος Peter Springare δίνει μιὰ εἰκόνα σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση ποὺ ὀφείλεται στὴν ἐγκληματικὴ φύση τῶν ἰσλαμιστῶν ποὺ εἶναι ὀφθαλμοφανῆς καὶ ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν μπορεῖ νὰ συγκαλυφθεῖ. Εὐελπιστῶ στὸ μέλλον νὰ ἔχει τὸ θάρρος νὰ μιλήσει καὶ γιὰ τὶς διώξεις ἐναντίον τῶν ἀντιφρονούντων.


Δημήτριος Τσίκας
Ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τοῦ Nordiska Motståndsrörelsen στὴν Ἰσλανδία

Wednesday, March 29, 2017

Περὶ τοῦ Χάρρυ Κλύνν.
Γιὰ κάθε ἄνθρωπο ἔχουμε στὴν συνείδησή μας τὴν εἰκόνα ποὺ ἀφήνει λίγο πρὶν πεθάνει. Μπορεῖ π.χ. κάποιος νὰ ζεῖ μιὰ ὑποδειγματικὴ ζωὴ καὶ λίγο πρὶν πεθάνει νὰ πιαστεῖ νὰ ὑπεξαίρει δημόσιο χρήμα, κι ἔτσι ὅλοι θὰ τὸν θυμούνται ὡς κλέφτη. Ἀντίθετα, ἂν κάποιος ἐγκληματίας μετανοήσει στὰ γεράματά του καὶ ἀφιερώσει τὰ τελευταία του χρόνια σὲ φιλανθρωπίες καὶ ἀγαθοεργίες, ὅλοι θὰ τὸν θυμούνται σὰν τὸν ἀμαρτωλὸ ποὺ μετάνιωσε καὶ ἅγιασε (ἡ χριστιανικὴ πίστη βρίθει ἀπὸ τέτοια παραδείγματα).

 Ὁ Χάρρυ Κλὺνν ἀνήκει στὴν πρώτη κατηγορία. Ὁ μεγάλος κωμικὸς τῶν δεκαετιῶν τοῦ 1980 καὶ 1990 ἦταν αὐτὸς ποὺ εἶχε πιάσει τὸν παλμὸ τοῦ νεοέλληνα καὶ τὸν σατίριζε δίχως ἔλεος. Χωρὶς ὑπερβολὴ θὰ μποροῦσε κανεῖς νὰ τὸν χαρακτηρίσει ὡς ὁ «Ἀριστοφάνης τοῦ 20ου αἰῶνος». Ἡ σάτιρά του δὲν χαριζόταν σὲ κανέναν, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν διαγραφή του ἀπὸ τὸ ΚΚΕ διότι εἶχε τὸ «θράσος» νὰ σατιρίσει τὸ «κόμμα τοῦ λαοῦ». Ὁ Χάρρυ Κλὺνν ἦταν ἕνα πραγματικὸ διαμάντι τῆς τέχνης, ἕνας ταλαντοῦχος καλλιτέχνης καὶ πρωτοπόρος στὸ εἶδος τῆς σάτιρας ποὺ ἔκανε. Ὁ κωμικὸς πού, παρ’ ὅλο ποὺ εἶχε ξεκάθαρη πολιτικὴ ταυτότητα, ἔκανε τοὺς πάντες νὰ τοῦ βγάλουν τὸ καπέλο καὶ νὰ τὸν σέβονται γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς σάτιράς του.

Δυστυχῶς ὅμως ἡ πορεία του δὲν ἦταν ἀντάξια τοῦ μεγαλείου του τῶν περασμένων δεκαετιῶν. Οἱ βλέψεις του γιὰ τὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν πολιτικὴ (εἶχαν ἐμφανιστεῖ δειλὰ μὲ τὴν ὑποψηφιότητά του ὡς δήμαρχος Καλαμαριᾶς τὸ 2006) καὶ ἡ δίψα του γιὰ χρήμα κατέστρεψαν τὴν εἰκόνα του στὰ γεράματα. Λόγω ἠλικίας δὲν συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὶς κινητοποιήσεις τῶν ἀγανακτισμένων, ἀλλὰ τοὺς στήριζε μέσω τοῦ ἰστολογίου του καὶ τοῦ λογαριασμοῦ του στὸ facebook. Ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα χρησιμοποιεῖ τὸ διαδίκτυο ὡς μέσο προπαγάνδας τοῦ καθεστῶτος. Οἱ ἀνακοινώσεις του στηρίζουν κάθε ἀντιλαϊκὴ πολιτικὴ καὶ δηλώνει τυφλὴ ὑποταγὴ στὸν Τσίπρα. Φτάνει σὲ τέτοιο σημεῖο φανατισμοῦ ποὺ δικαιολογεῖ τὶς πιὸ στυγνές πολιτικὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ ἄρθρα καὶ ἀνακοινώσεις ποὺ οὔτε τὸ γραφεῖο τύπου τοῦ κόμματος δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ δημοσιεύσει.

Ἀρχικὰ πίστευα ὅτι κάποιος χάκαρε τοὺς λογαριασμούς του στὸ facebook καὶ τὸ blogspot. Δὲν ἤθελα νὰ πιστέψω ὅτι ἀπὸ τὴν πολιτικὴ σάτιρα τὸ γύρισε στὴν πολιτικὴ προπαγάνδα. Δυστυχῶς ὅμως ἔμαθα ὅτι ὁ ἴδιος ἀναρτοῦσε τὰ ἄρθρα του.

Ἔπειτα θέλησα νὰ πιστεύω ὅτι λόγω ἠλικίας ἔχει χάσει τὰ λογικά του. Δὲν εὔχομαι σὲ κανέναν νὰ βιώσει τέτοιο μαρτύριο, ἀλλὰ ὅταν βλέπεις τὸν σατιρικὸ καλλιτέχνη ποὺ θαύμαζες νὰ ἔχει ξεφτυλιστεῖ τόσο πολύ, θέλεις κάπου νὰ δικαιολογήσεις τὴν συμπεριφορά του. Ευτυχῶς γιὰ τὴν ὑγεία του ἀλλὰ δυστυχῶς γιὰ ὑπόληψή του εἶχε σώας τὰς φρένας.

Μὴ μπορώντας νὰ βρῶ κάποιο ἄλλο ἐλαφρυντικὸ ἢ νὰ δικαιολογήσω τὰ ἀδικαιολόγητα, ἔπρεπε νὰ ἀποδεχτῶ τὴν πικρὴ ἀλήθεια: Ὁ σύγχρονος Ἀριστοφάνης ποὺ θαύμαζα τὸ πνεύμα του, τὴν εὐφυΐα του καὶ τὴν αἶσθηση τοῦ χιοῦμορ ποὺ εἶχε… ἦταν ἀπλῶς ἕνας καραγκιόζης ποὺ ὅ,τι ἔκανε τὸ ἔκανε γιὰ τὰ λεφτά. Κατέστρεψε τὴν ἀψεγάδιαστη εἰκόνα ποὺ τόσο ὑπομονετικὰ ἔχτιζε ἐπὶ πάνω ἀπὸ δύο δεκαετίες, ἀπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ κάνει φθηνὴ κομματικὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς πιὸ προδοτικῆς κυβερνήσεως ποὺ ξέρασε ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κωλέττη μέχρι σήμερα. Δὲν γνωρίζω πόσα λεφτὰ παίρνει γιὰ νὰ διεκπεραιώσει τὸ σιχαμερὸ αὐτὸ ἔργο, ἀλλὰ ὅσα καὶ νὰ τσεπώνει δὲν ἀξίζει τόση ξεφτίλα.

Προσπάθησα νὰ τὸν συνεφέρω ὅσο ἦταν ἀκόμα ἀρχή. Τοῦ ἔστελνα μηνύματα στὸν λογαριασμό του στὸ facebook, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ μὲ ἀκούσει μὲ διέγραψε. Τόσο μεγάλο εἶναι τὸ πάθος του γιὰ χρήμα ποὺ προτίμησε νὰ γίνει ἔμμισθο τρὸλ καὶ νὰ παρασιτεῖ σὰν τὸν Καρανίκα.

Μὲ πόνο καρδιᾶς βλέπω καθημερινὰ τὸν πάλαι ποτὲ μεγάλο σατιρικὸ καλλιτέχνη νὰ ἔχει ἐπιλέξει τὴν ξεφτίλα καὶ τὴν προδοσία. Ἔπρεπε νὰ τὸ περιμένουμε ἀπὸ ἕναν αὐτοπροσδιοριζόμενο ὡς κομμουσνιστή, ἀλλὰ ὁ ἐνάρετος βίος του ἐπὶ δύο δεκαετίες καὶ ἡ ἀντικειμενική του σάτιρα μᾶς ἔκανε ὅλους νὰ παραβλέψουμε τὶς ὅποιες πεποιθήσεις του ποὺ ἐπιτυχῶς κρατοῦσε ἔξω ἀπὸ τὸ καλλιτεχνικό του ἔργο.


Δυστυχῶς σήμερα εἶναι πλέον ἀργὰ γιὰ τὸν Χάρρυ Κλύνν.  Μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια στὶς ὑπηρεσίες τοῦ Τσίπρα, ὁ Χάρρυ Κλὺνν θὰ μείνει στὴ μνήμη τοῦ λαοῦ ὡς τὸ σιχαμερὸ κομματόσκυλο ποὺ συνέβαλε ὡς ὑπουργὸς προπαγάνδας στὴν καταστροφὴ τῆς Πατρίδος. 

Sunday, March 26, 2017

Ἀρτέμης Σῶρρας: Τὸ τυπικὸ δείγμα ἀγανακτισμένου τοῦ Συντάγματος.
Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα τῆς ἐπικαιρότητας τῶν τελευταίων ἠμερῶν εἶναι ἡ καταδίκη ἐρήμην τοῦ ἀπατεώνα «ἐθνοσωτήρα» Ἀρτέμη Σῶρρα. Ἡ δράση τοῦ ἐν λόγῳ κυρίου εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν ἀγανακτισμέων ὁπότε ὁ κάθε ἀπατεώνας παρουσιαζόταν ὡς ὁ ἔχων τὴν λύση τοῦ προβλήματος. Κάποιοι κατάφεραν νὰ γίνουν βουλευτές, ἄλλοι διορίστηκαν ὡς μετακλητοὶ στὸ δημόσιο, ἐνῶ οἱ πιὸ γραφικοὶ ἐξ αὐτῶν (Ἰφικράτης Ἀμυρᾶς, Ἀρτέμης Σῶρρας κτλ) ἀπομονώθηκαν ἢ ἀκολουθήθηκαν ἀπὸ τοὺς πιὸ εὐκολόπιστους ἐκ τῶν ἀγανακτισμένων.

Εἶναι περιττὸ νὰ σπαταλήσουμε χρόνο ὥστε νὰ ἀποδείξουμε τὴν φαιδρότητα τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ Σῶρρα. Αὐτὸ ποὺ ὅμως ἔχει τεράστιο ἐνδιαφέρον εἶναι οἱ ὀμοιότητες τοῦ Σῶρρα ποὺ συναντώνται στὰ πρόσωπα ὅλων τῶν γελοίων προσωπικοτήτων ποὺ μαζεύονταν στὴν πλατεία Συντάγματος ἐκεῖνο τὸν καιρό.

Ἡ πραγματικὴ νίκη τοῦ συστήματος ἦταν ὁ ξεσηκωμὸς τῶν χαμηλότερης πνευματικῆς ὑποστάσεως πολιτῶν, οἱ ὁποίοι μὲ τὴ σειρά τους ἀπομόνωσαν τὶς ἐλάχισες λογικὲς φωνὲς ποὺ συμμετείχαν στὶς πρῶτες συγκεντρώσεις. Ἔτσι, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀναδείχθηκαν οἱ τυχοδιωκτικοὶ πολιτικοὶ σχηματισμοὶ ποὺ ἀπαιτούσαν καὶ ἔταζαν κάτι ἐξωπραγματικὲς «λύσεις» καὶ γελοιότητες, καὶ κάποιοι ἐξ αὐτῶν κατάφεραν στὴν πορεία νὰ γίνουν μέχρι καὶ κυβέρνηση.

Κάποιες ἀπὸ τὶς προτάσεις καὶ τὶς λύσεις ποὺ πρότειναν οἱ ἀγανακτισμένοι τοῦ Συντάγματος ἦταν:

·Ἐπιστροφὴ τοῦ κατοχικοῦ δανείου.
·Διεκδίκηση πνευματικῶν δικαιωμάτων τῶν ἑλληνικῶν λέξεων καὶ ὄρων ποὺ χρησιμοποιούνται ἐκτὸς Ἑλλάδος.
·Ἐφαρμογὴ ἄμεσης δημοκρατίας.
·Διαγραφὴ τοῦ χρέους μὲ ἕναν νόμο.
·Λαϊκὲς συνελεύσεις σὲ κάθε γειτονιά.
·Καταδίκη κάθε μορφῆς βίας καὶ μούτζωμα τῶν πολιτικῶν ὡς ἔσχατη τμωρία.  
·Διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος (χωρὶς νὰ διευκρινίζεται ὁ λόγος αὐτοῦ).

Ὅλες οἱ παραπάνω γραφικότητες συνοδεύονταν ἀπὸ γηπεδικῆς ὑφῆς συνθήματα καὶ μία γραφικὴ μείξη ἀκροαριστερῶν καὶ ἀκροδεξιῶν συνθημάτων.

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ γραφικὸ συνονθύλευμα ψηφοφόρων τοῦ Καμμένου καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ ἦταν σὰν νὰ τὸ ἔσκασαν ἀπὸ τὸ στούντιο τῆς Ἀννίτας Πάνια, εἶναι λογικὸ προσωπικότητες σὰν τὸν Σῶρρα νὰ θεοποιήθηκαν καὶ νὰ ἀκολουθήθηκαν ἀπὸ μέρος αὐτῆς τῆς μάζας ὑπανθρώπων.


Δυστυχῶς, ἡ μάζα τῶν ἀγανακτισμένων ἀπέδειξε ὅτι τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἑλλήνων εἶναι ὑπὸ τοῦ μηδενός. Τὸ βίντεο ποὺ ἀνήρτησε στὸ YouTube ὁ Σῶρρας δείχνει τὴν συμπεριφορὰ ποὺ ἔχει ὁ μέσος νεοέλληνας ὅταν ἔχει λερωμένη τὴν φωλιά του: Προσπαθεῖ μὲ γελοίους λόγους καὶ προφάσεις (παρόμοιες μὲ αὐτὲς τῶν ἀγανακτισμένων) νὰ μετακινήσει τὸ ἐνδιαφέρον ἀλλοῦ. Αὐτὸ κάνει καὶ ὁ ἑλληνάρας ποὺ κλέβει τὴν σειρα σου στὴν οὐρὰ τῆς δημόσιας ὑπηρεσίας, αὐτὸ κάνει ἡ μάνα τοῦ γύφτου ποὺ τσιρίζει μπροστὰ στὴν κάμερα γιὰ τὴν «ἄδικη» σύλληψη τοῦ πρεζέμπορου γιοῦ της, αὐτὸ κάνει ἔξω ἀπὸ τὸ δικαστήριο ὁ ἀναρχικὸς ποὺ ἔκαψε 10 αὐτοκίνητα στὴν χθεσινοβραδινή του «ἐπανάσταση», τὸ ἴδιο κάνει ὁ καθένας ποὺ κατανοεῖ τὴν δύσκολη θέση του καὶ κάνει τὴν ὕστατη προσπάθεια νὰ κερδίσει τὶς ἐντυπώσεις.